اقتصاد مقاومتی صد وده سال پیش

پایگاه خبری توفارقان– آذرشهر , گوگان , ممقان:  جعفربرزگر کتاب تاریخ معاصر کشورمان در خود صفحات زرینی دارد که به دلایل مختلف واز جمله غفلت پژوهشگران واندیشمندانمان نخوانده ودست نخورده باقیمانده است وقتی این صفحات را میگشایم وتورق میکنیم آن وقت تازه متوجه میشویم که این ورق های زرین اما گرد وخاک نشسته بر چهره …

پایگاه خبری توفارقانآذرشهر , گوگان , ممقان: 

جعفربرزگر

کتاب تاریخ معاصر کشورمان در خود صفحات زرینی دارد که به دلایل مختلف واز جمله غفلت پژوهشگران واندیشمندانمان نخوانده ودست نخورده باقیمانده است وقتی این صفحات را میگشایم وتورق میکنیم آن وقت تازه متوجه میشویم که این ورق های زرین اما گرد وخاک نشسته بر چهره شان چقدر میتوانند برای امروز مان راهگشا باشند در این یاداشت به بازخوانی یکی از این صفحات مغفول مانده اما زرین خواهیم نشست که بلا شک برای شما تازه ونو خواهد آمد پس خواندش را از دست ندهید

سال ۱۲۸۵ شمسی در تاریخ کشورمان یاد آور روزهای سخت انقلاب مشروطه است روزهای که مردم به رهبری علما مقابل شاه مستبد وحامیان خارجی اش ایستاده وبه دنبال تاسیس عدالت خانه وگرفتن حق وحقوق خود از شاه بودند ،روزهای که شاید بدبین ترین انقلابی ها هم تصور نمی کردند چندی بعد، لیاخوف روسی ،مجلس، ثمره بزرگ رشادت های مردم وعلما را به توپ خواهد بست واز این دردناک تر ،انقلاب مشروطه به دست مشروعه نشناس ها خواهد افتاد وهر آنچه ملت با رشادت خود رشته بودند را پنبه خواهند کرد وعلما هر کدام به نحوی از میدان به در خواهند شد از این دست بود،بردار شدن شیخ مشروعه خواه،شیخ فضل الله نوری مجتهد طراز اول تهران، مرگ مشکوک آیه الله عبدالله بهبهانی، انزوای طباطبایی ،توبه نائینی بابت حمایت از مشروطه و رنج ودرد های مازندرانی وخراسانی، اما آنچه نباید می شد اتفاق افتاد واز پس این رشادت ها رضاخان میرپنچ سر بر آورد و۱۶ سال کشور را آبستن دیکتاتوری خود قرار داد،اما طرفه حکایت اینجاست که درست روزهای که رشادت های علما ومردم انقلاب را به آستانه پیروزی رسانده بود باز اجنبی ها دست بکار شدند تا بلکه با کمک مهره دست نشانده خود، محمد علی شاه، انقلاب را در هم بکوبند اما علما هم دست روی دست نگذاشتند وتا حد توان مقابل اجنبی پرستی ونفوذ اجنبی در کشور ایستاده اند یکی از راههای مقابله که علما برگزیداند وبرای امروز ما درس آموز وراهگشا است تحریم خرید واستفاده از اجناس خارجی بودکه در مقاطع حساس بعدی هم توسط علما ومردم تکرار شد از جمله در ،اشغال کشور توسط متفقین درسوم شهریور ۱۳۲۰،نهضت ملی شدن صنعت نفت در اوایل دهه سی شمسی،۸ سال دفاع مقدس و…

اقدام انقلابی علمای اصفهان

قریب به صد وده سال پیش ودر اوج مشروطه همانطور که ذکر آن رفت علمای اصفهان به رهبری آیه الله فشارکی دست به انتشار بیانیه پنچ بندی زدند که مضمون آن، قدغن کردن خرید اجناس خارجی ولزوم خریدن اجناس وکالاهای داخلی بود، این بیانه توسط۱۲ نفر از علمای طرازاول آن مقطع اصفهان امضا شده بود عالمانی چون، آقا نجفی اصفهانی، حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی، آیت الله ابوالقاسم دهکردی، شیخ مرتضی ریزی، میرزا محمدتقی مدرس، سیدمحمدباقر بروجردی، میرزا محمد مهدی جویباره‌ای، میرزا ابوالقاسم زنجانی، آقامحمدجواد قزوینی و رکن‌الملک شیرازی

مفاد بیانیه

در این بیانیه که توسط شماره ۱۹روزنامه حبل المتین چاپ کلکته در سال۱۳۲۴ هجری قمری منتشر شد علمای دوازده گانه امضا کننده این بیانیه متعهدشده بودند که

۱) سند ها وقبالجاتی که روی کاغذ ایرانی نوشته نشده باشد را امضا نخواهند کردالبته علما اعلام کردند برای اینکه مردم به زحمت نیفتند سندهای که قبل از این بیانیه روی کاغذهای خارجی نوشته شده را امضا میکنند، امضا کنند گان بیانیه ذکر کرده بودند که استفاده از کاغذ خارجی را حرام اعلام نمیکنند اما،(( ما تحریم کاغذ خارجی را در پیش گرفته ایم تا به تقویت کشور خود بپردازیم واز این به بعد میخواهیم قلم روی کاغذ ایرانی بچرخانبم))

۲)بند دوم این اعلامیه جالب توجه است علما متعهد شده اند بر میتی که در کفن غیر ایرانی قرار داده شده است نماز میت نخواهند خواند، در واقع این بند نشان میدهد حساسیت علما بر استفاده از اجناس خارجی تا چه حد است که حتی حاضر نیستند بر میتی که او را در کفن خارجی پیچیده اند نماز بخوانند

۳)لباس غیر ایرانی نخواهیم پوشید وتنها لباسی بر تن خواهیم کرد که در ایران دوخته شده باشد(به این سوال فکر کنید تا در آخر نوشته دوباره بدان بپردازیم که ،اگر امروز این بند در کشور ما اجرا بشود چه اتفاق عظیمی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد؟)

۴)مهمانی های که در آن اسراف واشرافی گری باشد ما حضور نخواهیم یافت وکسی از ماانتظار حضور در این نوع مهمانی ها را نداشته باشد در ضمن خود هم از برگزاری این نوع مهانی ها حذر خواهیم کرد وهمه باید تا حد امکان به طرف سادگی در مهمانی ها پیش بریم(در مورد این بند هم فکر کنید تا بعد دوباره به آن بپردازیم)

۵)علما در بند نهایی به کسانی که توتون میکشیدند اعلام میکنند که ما به خانه آنان بر طبق قاعده ((لاضرر و لاضرار)) چون به جان ومال وممکلت خود آسیب میزند نخواهیم رفت واین افراد را از این رفتارشان برحذر میداریم

آیت الله فشارکی که رهبری این جریان را بر عهده داشت در سال ۱۳۵۳ قمری در اصفهان دارفانی را وداع گفت و در تکیه ریزی ها در تخت فولاد به خاک سپرده شد.

اگر همین بیانیه را امروز اجرا بکنیم …

با شروع تحریم های آمریکا در حوزه اقتصاد وفروش نفت، رهبر انقلاب البته چند سالی زودتر نقطه ضعف کشور را شناسای ودر جهت دهی های اول سال که معمولا در شعار سال متجلی میشودرا به سمت اقتصاد هدایت کردندتا دشمن نتواند از این نقطه ضعف ما سو استفاده کند وما را در پیمودن مسیر مان دچار مشکل سازد در واقع سیاست های ۲۴ گانه ابلاغی رهبر انقلاب تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در اسفند سال ۱۳۹۲ در راستای اقدامی است که ۱۱۰ سال پیش علمای اصفهان کردنداما شوربختانه گاها برخی مسئولین به گونه ای در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت میکنند که گویی اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر انقلاب همان اقتصاد ریاضیتی مشهوری است که در برخی کشورهای اروپایی از جمله یونان اجرا شد واین باعث میشود تصور نادرستی در مورد این سیاست ها در ذهن مردم شکل بگیرد در حالی که اقتصاد مقاومتی همین بند های پنج گانه علمای اصفهان است که با شرایط روز تطبیق داه شده است وامروز مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته است ونه تنها پیچیده وسخت نیست بلکه هر کسی میتواند آن را اجرا کند و باید برای پیشرفت کشور این سیاست ها را اجر اکنیم شما در نظر بگیرد اگر ما همین پنج بند را در شرایط امروز کشور اجرا بکنیم وتک تک مرد م ومسئولان به این بند ها عمل کنند چه تحول عظیمی در کشور به وجود می آید شما فرض کنید اگر تنها ما بند سوم وبند چهارم این بیانیه که در مورد پوشیدن لباس ایرانی واسراف نکردن ورعایت قناعت در غذا وخوراک است را عمل بکنیم چقدر مشکلات ما حل میشودما با خرید لباس ایرانی میتوانیم برای کارگر ایرانی شغل ایجاد کنیم یا اینکه میتوانیم با ادامه همین روش فعلی وخرید لباس مثلا ترک کارگران خود را بیکار وبرای کارگران ترکیه ای شغل درست کنیم ومابقی موارد هم درست شبیه همین مورد است

مخلص کلام اینکه اقتصاد مقاومتی ریشه در باورهای دینی ما دارد وهمیشه بعنوان یک ابزار نیرومند مقابل دشمنان کشور ودین توسط عالمان دینی به کار گرفته شده است وما در این یاداشت به یکی از این موارد پرداختیم اما آن چیزی که بنظر میرسد در این مقوله از آن غفلت شده است بکار گیری این سلاح بصورت ((پروژه ای)) ونه ((پروسه ای)) برای مواجهه با دشمنان کشور وتقویت اقتصاد کشوصورت گرفته است ،یعنی به جای اینکه این روش تحریم اجناس خارجی که مشابه داخلی دارند را همیشه اجرا وجزی از فرهنگ خرید مردم کشورمان بکنیم تنها در یک مقاطع حساس وبحرانی بکار گرفته ایم اقتصاد مقاومتی در واقع میخواهد بیانیه علما را از حالت مقطعی به یک فرهنگی دائمی بدل کند واین همت همه مسئولین وتک تک مردم را می طلبد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *