رفتن به بالا

  • استراتژی تغییر الویت ها برای پنهان کردن ناکارآمدی دولت

    پایگاه خبری توفارقان– آذرشهر , گوگان , ممقان: جعفربرزگر اگر درصدق این گزاره که حکومت ها شکل گرفته اند تا وظایفی را از سوی مردم قبول کنند و با انجام آن وظایف به تسهیل امور زندگی اجتماعی وحتی فردی در جامعه خویش بپردازند تردیدی نداشته باشیم که امروز به ندرت کسی را میتوان یافت که از سلامت قوه عاقله برخوردار باشد ودرآن شک کند، باید بپذیریم همین گزاره، اصلی ترین شاخص در ...