• دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 - 19:00
    به مناسبت سالگرد شهادت شهید مطهری
    اهمیت شهید مطهری زمانی به خوبی درک میشود که ما دهه چهل وپنجاه شمسی را بدون حضور فکر واندیشه شهید مطهری بررسی وتحلیل کنیم آن موقع به خوبی درک خواهیم کرد مطهری چه نقشی در دفاع از اسلام وسپس راهنمایی جوانان به اسلام اصیلی که خود نمایندگی آن را برعهده داشت ایفا میکرد در تاسیس جمهوری اسلامی هم بدون فکر واندیشه مطهری قطعا با چالش های زیادی مواجه میشدم چرا که این مطهری بود که مشکل بزرگی به نام مدرنیته را برایمان حل کرد