• شنبه 26 فروردین 1396 - 8:44
    قانون اساسی در اصل 115 خود شرایط و ویژگی های که شخص رئیس جمهور باید داشته باشد را بیان کرده است . در متن پیش رو تلاش کردیم این شرایط را باز خوانی کنیم تا از رهگذر آن انتخابات آتی را مسولانه تر به اتمام برسانیم